GÓC CHIA SẺ - CHƯƠNG 2 - PHẦN 3. HIỆU SUẤT THIẾT BỊ TOÀN PHẦN (OEE)

 1. OEE là gì?

OEE là một chỉ số đo lường được sử dụng trong TPM để chỉ ra mức độ hoạt động hiệu quả của máy móc. OEE phụ thuộc vào 3 yếu tố đó là:
-   Hiệu suất ( Performance) – P: là sự so sánh giữa đầu ra thực tế với những gì máy móc có thể sản xuất ra trong cùng thời gian.
-   Mức sẵn sàng (Availability) – A: sự so sánh giữa thời gian mà máy thực sự tạo ra sản phẩm với thời gian hoạt động tiềm năng
-   Chất lượng (Quality) – Q: sự so sánh giữa số lượng  sản phẩm đáp ứng yêu cầu và các chỉ tiêu kỹ thuật của khách hàng với số lượng sản phẩm được sản xuất.


       

Các yếu tố mà OEE phụ thuộc vào

2.   Tính OEE.


-      Thu thập dữ liệu:

Xác định dữ liệu cần thu tập:


+ Máy nào? Sản phẩm nào?
+ Các tổn thất do thời gian dừng máy: thời gian hỏng và sửa chữa, thời gian setup và điều chỉnh.
+Các thời gian tổn thất khác làm giảm tính sẵn sàng của máy.


-      Các bước tính OEE:
OEE dựa trên 3 yếu tố: sẵn sàng (A), hiệu suất (P) và chất lượng (Q). Trong đó, mỗi yếu tố được tính toán như sau:


+ Mức sẵn sàng quan tâm đến thời gian chết của máy và được tính như sau:


                 Thời gian hoạt động thực tế
  A= --------------------------------------------------------- x 100%
             Thời gian chạy máy theo kế hoạch

 
A = Operating Time/Planned Production time *100%.


+ Hiệu suất quan tâm tới tổn thất tốc độ máy và được tính như sau:

 
 
 
 Tổng sản phẩm sản xuất/Thời gian chạy máy thực tế
 P = --------------------------------------------------------------------------- x100%
          Công suất thiết kế hoặc công suất định mức


 P= (Total Pieces/Operating Time)/Ideal Run Rate*100%.


      Hiệu suất được đặt đạt tối đa là 100%, để đảm bảo rằng nếu một lỗi xảy ra trong việc quy định chu kỳ thời gian lý tưởng hoặc tốc độ chạy lý tưởng thì tác động lên OEE  sẽ bị giới hạn.


+ Chất lượng quan tâm đến tổn thất về chất lượng, được tính như sau:


                      Tổng sản phẩm đạt chất lượng
       Q = -----------------------------------------------------------x100%
                      Tổng sản phẩm sản xuất


 Q= Good Pieces/Total Pieces*100%


-      Tổng sản phẩm đạt của thiết bị đó trong một ngày hoặc một khoảng thời gian xác định sau đó.
-      Công thức tính OEE: OEE quan tâm tới cả 3 nhân tố trên và được tính như sau:


OEE = Ax Px Q/10.000Nguồn ST

SHARE
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm