TÀI LIỆU - VĂN BẢN

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tóm tắt nội dung Xem trước
HSNL SMEDEC1 Hồ sơ năng lực Xem
06/2015/VBHN-BKHCN Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 07/02/2015 Xem
127/2007/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 01/08/2007 Xem
145/2009/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 31/08/2009 Xem
21/2007/TT-BKHCN Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn 28/09/2007 Xem
22/2007/QĐ-BKHCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia” 28/09/2007 Xem
23/2007/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật 28/09/2007 Xem
26/2007/QĐ-BKHCN Quyết định về việc ban hành “Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ chức chứng nhận 31/10/2007 Xem
27/2007/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và thoả thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp 31/10/2007 Xem
28/2012/TT-BKHCN Thông tư quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật 12/12/2012 Xem
67/2009/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 03/08/2009 Xem
68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 29/06/2006 Xem
119/2017/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 01/11/2017 Xem
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm